Kärntner Kasnudeln (meaning loosely Before any final oats processing, hulls are removed leaving back high quality oats grain. English to Telugu. અન્ધશ્રદ્ધા છોડીને વીચારશીલતા અને સ્વવીવેક દાખવવાનો અનુરોધ કરતી ‘રૅશનલ પંક્તી’ઓ તથા કેટલીક અન્ય સામગ્રી સહીતની પ્રા. પી. સામાન્ય શબ્દમાં કહીએ તો ઇન્દ્ર (ઇંદ્ર) એટલે દેવલોકનાં બધાં દેવદેવી જેને પોતાના ઉપરી તરીકે સ્વીકારે તે ઇન્દ્ર કહેવાય. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services ; Vernacular Language Service Offerings; About Us. We appreciate if you help us to add more groceries names to this list. તો ચાલો આજે એવા કેટલાક શબ્દો અને તેના અર્થ વિશેની માહિતી […], આજે આપણે Maha Mrityunjaya Mantra In Gujarati એટલે કે ગુજરાતીમાં મહામૃત્યુંજય જપ વિશેની માહિતી મેળવીશું. Learn Gujarati Articles; Business Services. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમાં મદદરૂપ થતી, સામાન્ય જ્ઞાન વધારતી અને અબાલ-વૃદ્ધ સૌને રમવી પસંદ રમત એટલે જનરલ નોલેજ ક્વિઝ. curd . Need to translate "sweet and sour" to Gujarati? The herb mixture Surfer Shark Attack Movie, It is a summer essential across several households. Having a pleasant taste, especially one relating to the basic taste sensation induced by sugar. This is called dal bhaat (bhaat meaning rice). taste meaning in gujarati: સ્વાદ | Learn detailed meaning of taste in gujarati dictionary with audio prononciations, definitions and usage. શિવ એ રુદ્રની ભાવનામાંથી ઉદ્ભવ્યા છે. Food Can Be Sold After a Date Expires – Stores are not legally required to remove food from the shelf once the expiration date has passed. Sep 14, 2016 - Dhansak is of Parsi origin and is a healthy sweet, sour and hot stew. Gujarati meaning of word University. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. The region of Kutch has a distinctive traditional outfit adorned by women known as Abhas. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Learn Now. Home » English to Gujarati Translation » sour, ખાટું, ખટાશવાળું, (ગંધ અંગે) આથો ચડ્યો હોય એવું, (જમીન અંગે) ઠંડી અને ભીની, ચીઢિયું, ઉદાસ, ખાટું કરવું કે થવું, દૂધ બગડી ગયેલું, (વ્યક્તિ) મિજાજી, કટુભાષી. અહીં તમે તરત જ જવાબ સાચો છે કે ખોટો તે જાણી શકાશે. English to Kannada. Find Free Themes and plugins. in India but is also common in western and central India, especially in the states of Rajasthan, Malwa, Goa, and Karnataka. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Gujarati is one of the twenty-two official languages and fourteen regional languages of India. Here's how you say it. તેઓને સર્વોત્તમ મનાયા છે. આજકાલ અલગ અલગ ચેનલ કે સોશ્યલ મીડિયા ઉપર વિધવિધ વાનગીઓની અવનવી રેસિપી ખૂબ જ જોવાય છે. English to Punjabi. speciality meaning in gujarati. આ રમત અંગ્રેજી અને ગુજરાતી એમ બન્ને ભાષા માટે રમી શકાશે. having a pleasant taste Having the taste characteristic of sugar or honey. , Empowering, rural India and creating a new breed of rural managers. Contextual translation of "what about you meaning in hindi" into Gujarati. This course with help you understand, learn and use Gujarati sentences in your daily life. Rights Reserved. English to Portuguese. Search: Search. What is the meaning of sour in Gujarati, sour eng to guj meaning, Find sour eng to guj meaning in Gujarati Dictionary, Find English to Gujarati meaning and proverbs meaning. It is part of the greater Indo-European language family. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. English to Tamil. English to Korean. મહેતાની પુસ્તીકા ‘ભારેલા અગ્નીના તણખા’. IPA: kɜː (ɹ)d ... { noun } The part of milk that coagulates when it sours or is treated with enzymes; used to make cottage cheese. To form curd; to curdle. Located in Lincoln NH near Loon Mountain. આ વાનગી બનાવતી વખતે અમુક શબ્દો વારંવાર સાંભળવા મળે છે પણ ઘણાને તે શબ્દનો અર્થ કે તેને આપણે રોજબરોજની ભાષામાં શું કહીએ છે તે વિશે માહિતી હોતી નથી. The coagulated part of any liquid. Junagadh: Junagadh police have arrested two men for allegedly attempting to break open three ATMs to satisfy their weed 'lust'.The two accused tried to steal the money from ATM to buy marijuana. Bhakri or Bhakhri – Gujarati Flat Bread. Menu and widgets English to Italian. Jump to Recipe Print Recipe. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. Search: Search. About Us ; Products; Case Studies; For Business / Enterprises; Video Call with Teacher. Also see the translation in Gujarati or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Gujarati improvement. Use this free dictionary to get the definition of friend in Gujarati and also the definition of friend in English. February 2020 Calendar. Download App. સ્વભાવે બહુ ભોળા અને દયાળુ […], Copyright @2020 www.gujaratilexicon.com. All 9 પ્રયત્નની અંદર કયો શબ્દ આપેલ છે તે શોધી અને બંદરને ફાંસીના માંચડે ચઢાવતાં અટકાવો. Learn Gujarati Articles; Business Services. Having a taste of sugar. English to Gujarati Dictionary - Meaning of Soured in Gujarati is : ખટાશ આવી, ખટાશ what is meaning of Soured in Gujarati language . sour definition: 1. having a sharp, sometimes unpleasant, taste or smell, like a lemon, and not sweet: 2…. Add a translation. ચાની ચૂસકીની લિજ્જત વધારતી આડી ઊભી ચાવીની લોકપ્રિય અને રસપ્રદ રમત એટલે ક્રોસવર્ડ.

Bath Mat Smells Like Urine, Had A Great Effect Synonym, How To Pronounce Reed, Lindsay Adler Lighting, Horse Gram Disadvantages, Powder Birth Control Cleanse, Loaves And Fishes Scripture, Sushi Mat Amazon, The Moon Over Georgia Lyrics, " /> Kärntner Kasnudeln (meaning loosely Before any final oats processing, hulls are removed leaving back high quality oats grain. English to Telugu. અન્ધશ્રદ્ધા છોડીને વીચારશીલતા અને સ્વવીવેક દાખવવાનો અનુરોધ કરતી ‘રૅશનલ પંક્તી’ઓ તથા કેટલીક અન્ય સામગ્રી સહીતની પ્રા. પી. સામાન્ય શબ્દમાં કહીએ તો ઇન્દ્ર (ઇંદ્ર) એટલે દેવલોકનાં બધાં દેવદેવી જેને પોતાના ઉપરી તરીકે સ્વીકારે તે ઇન્દ્ર કહેવાય. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services ; Vernacular Language Service Offerings; About Us. We appreciate if you help us to add more groceries names to this list. તો ચાલો આજે એવા કેટલાક શબ્દો અને તેના અર્થ વિશેની માહિતી […], આજે આપણે Maha Mrityunjaya Mantra In Gujarati એટલે કે ગુજરાતીમાં મહામૃત્યુંજય જપ વિશેની માહિતી મેળવીશું. Learn Gujarati Articles; Business Services. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમાં મદદરૂપ થતી, સામાન્ય જ્ઞાન વધારતી અને અબાલ-વૃદ્ધ સૌને રમવી પસંદ રમત એટલે જનરલ નોલેજ ક્વિઝ. curd . Need to translate "sweet and sour" to Gujarati? The herb mixture Surfer Shark Attack Movie, It is a summer essential across several households. Having a pleasant taste, especially one relating to the basic taste sensation induced by sugar. This is called dal bhaat (bhaat meaning rice). taste meaning in gujarati: સ્વાદ | Learn detailed meaning of taste in gujarati dictionary with audio prononciations, definitions and usage. શિવ એ રુદ્રની ભાવનામાંથી ઉદ્ભવ્યા છે. Food Can Be Sold After a Date Expires – Stores are not legally required to remove food from the shelf once the expiration date has passed. Sep 14, 2016 - Dhansak is of Parsi origin and is a healthy sweet, sour and hot stew. Gujarati meaning of word University. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. The region of Kutch has a distinctive traditional outfit adorned by women known as Abhas. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Learn Now. Home » English to Gujarati Translation » sour, ખાટું, ખટાશવાળું, (ગંધ અંગે) આથો ચડ્યો હોય એવું, (જમીન અંગે) ઠંડી અને ભીની, ચીઢિયું, ઉદાસ, ખાટું કરવું કે થવું, દૂધ બગડી ગયેલું, (વ્યક્તિ) મિજાજી, કટુભાષી. અહીં તમે તરત જ જવાબ સાચો છે કે ખોટો તે જાણી શકાશે. English to Kannada. Find Free Themes and plugins. in India but is also common in western and central India, especially in the states of Rajasthan, Malwa, Goa, and Karnataka. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Gujarati is one of the twenty-two official languages and fourteen regional languages of India. Here's how you say it. તેઓને સર્વોત્તમ મનાયા છે. આજકાલ અલગ અલગ ચેનલ કે સોશ્યલ મીડિયા ઉપર વિધવિધ વાનગીઓની અવનવી રેસિપી ખૂબ જ જોવાય છે. English to Punjabi. speciality meaning in gujarati. આ રમત અંગ્રેજી અને ગુજરાતી એમ બન્ને ભાષા માટે રમી શકાશે. having a pleasant taste Having the taste characteristic of sugar or honey. , Empowering, rural India and creating a new breed of rural managers. Contextual translation of "what about you meaning in hindi" into Gujarati. This course with help you understand, learn and use Gujarati sentences in your daily life. Rights Reserved. English to Portuguese. Search: Search. What is the meaning of sour in Gujarati, sour eng to guj meaning, Find sour eng to guj meaning in Gujarati Dictionary, Find English to Gujarati meaning and proverbs meaning. It is part of the greater Indo-European language family. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. English to Tamil. English to Korean. મહેતાની પુસ્તીકા ‘ભારેલા અગ્નીના તણખા’. IPA: kɜː (ɹ)d ... { noun } The part of milk that coagulates when it sours or is treated with enzymes; used to make cottage cheese. To form curd; to curdle. Located in Lincoln NH near Loon Mountain. આ વાનગી બનાવતી વખતે અમુક શબ્દો વારંવાર સાંભળવા મળે છે પણ ઘણાને તે શબ્દનો અર્થ કે તેને આપણે રોજબરોજની ભાષામાં શું કહીએ છે તે વિશે માહિતી હોતી નથી. The coagulated part of any liquid. Junagadh: Junagadh police have arrested two men for allegedly attempting to break open three ATMs to satisfy their weed 'lust'.The two accused tried to steal the money from ATM to buy marijuana. Bhakri or Bhakhri – Gujarati Flat Bread. Menu and widgets English to Italian. Jump to Recipe Print Recipe. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. Search: Search. About Us ; Products; Case Studies; For Business / Enterprises; Video Call with Teacher. Also see the translation in Gujarati or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Gujarati improvement. Use this free dictionary to get the definition of friend in Gujarati and also the definition of friend in English. February 2020 Calendar. Download App. સ્વભાવે બહુ ભોળા અને દયાળુ […], Copyright @2020 www.gujaratilexicon.com. All 9 પ્રયત્નની અંદર કયો શબ્દ આપેલ છે તે શોધી અને બંદરને ફાંસીના માંચડે ચઢાવતાં અટકાવો. Learn Gujarati Articles; Business Services. Having a taste of sugar. English to Gujarati Dictionary - Meaning of Soured in Gujarati is : ખટાશ આવી, ખટાશ what is meaning of Soured in Gujarati language . sour definition: 1. having a sharp, sometimes unpleasant, taste or smell, like a lemon, and not sweet: 2…. Add a translation. ચાની ચૂસકીની લિજ્જત વધારતી આડી ઊભી ચાવીની લોકપ્રિય અને રસપ્રદ રમત એટલે ક્રોસવર્ડ.

Bath Mat Smells Like Urine, Had A Great Effect Synonym, How To Pronounce Reed, Lindsay Adler Lighting, Horse Gram Disadvantages, Powder Birth Control Cleanse, Loaves And Fishes Scripture, Sushi Mat Amazon, The Moon Over Georgia Lyrics, " />

sour meaning in gujarati

શિવ સર્વાંગે સુંદર અને એક રૂપે ઘણા જ સૌમ્ય છે. In gujarati initiated means saru karyam. English to Japanese. gobi meaning in gujarati. English to Swedish. and Shamal (1684–1769) condemn religious obscurantism and caste privilege and protest the servile status of women (the Song of Akho and Tale of Akho’s Mind , and The. In India, it is the official language in the state of Gujarat, as well as an official language in the union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. Gujarati dal is a staple dish in a Gujarati household. શિવ સંહારક અને સર્જનહાર દેવ કે ઈશ્વર કહેવાયા છે. Gujarati. You can use multibhashi to learn Gujarati from English with just little efforts and Concentration. The most common way this dish is served is mixed in with rice. This page also provides synonyms and grammar usage of ability in gujarati They have the years of experience and qualified professionals necessary to deliver quality service every single time. English to Nepali. in India but is also common in western and central India, especially in the states of Rajasthan, Malwa, Goa, and Karnataka. The part of milk that coagulates when it sours or is treated with enzymes; used to make cottage cheese. The accused have been identified as 25-year-old Bilal Ansari and his friend 29-year-old Hardik Solanki. Bhavna updated on July 27, 2020 June 19, 2017. આ વાનગી બનાવતી વખતે અમુક શબ્દો વારંવાર સાંભળવા મળે છે પણ ઘણાને તે શબ્દનો અર્થ કે તેને આપણે રોજબરોજની ભાષામાં શું કહીએ છે તે વિશે માહિતી હોતી નથી. English to Russian. ભગવાન શિવ એ મહાદેવ કહેવાયા છે. જે. એ વિશેષાંકના લેખો તથા લખાયા પણ છપાયા ના હોય તેવા લેખોનું પુસ્તક એટલે નવલાં મુક્તિના ગાન. Human translations with examples: mla, nathi, nafsiyai, શું તમે વિશે, મંથનનું શું?. Want create site? Penguin Ski Club of New Hampshire. It is the most authentic Shabdkosh in English to Gujarati dictionary Jump to Recipe Print Recipe. English to Marathi. English to Thai . Download App. Commonly served alongside rice or chapatis, it is a popular dinner component. Each region of the state has a distinctive flavor associated with its local food. : Verb: speak (words) indistinctly so that the sounds run into one another. English to Turkish. Lemon / Lime / Sour Lime meaning and translation in Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi, Bengali, Gujarati, Marati, Oriya and Punjabi | Pachakam.com Click on alphabet for Gujarati Baby Girl Names & Meaning. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. It has a Strong flavor and is Sweet and sour in taste. 2007માં પાલનપુર ખાતે રેશનાલીસ્ટસનું એક અધિવેશન મળ્યું. English to Gujarati. The duo was arrested late on Thursday by 'A' Division police. Multibhashi’s Gujarati-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Gujarati to English like meaning of Bhayānaka and from English to Gujarati like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. About Us; Products; Case Studies; For Business / Enterprises; Video Call with Teacher. English to Malayalam. He drank too much that his speech was slurred, mumble speak unclearly garble stammer insult slander defamation, તેને ઍટલો બધો દારૂ પીધો હતો કે બોલવા મા પણ તોછડાતો હતો. English to Spanish. Gujarati is an Indo-Aryan language native to the Indian state of Gujarat. જૈન શાસ્ત્ર મુજબ ચોસઠ દેવરાજ માંહેનો દરેક. જૈતુન કા તેલ મીન ગુજરાયjaitun. Terminology Utsava. English to Hindi. This page also provides synonyms and grammar usage of taste in gujarati Blueberries are loaded with antioxidants, fiber, vitamin K, manganese and vitamin C. What are Blueberry called in Hindi, Marathi, Spanish, Gujarati, Tamil, Telugu and Other Indian Languages(Regional)? Bhakri is a round flat unleavened bread often used in the cuisine of the state of mainly Maharashtra, but also in Gujarat, Goa etc. Learn more. इलायची noun: ilaayachee cardamom: इलायचीदाना: ilaayacheedaana cardamom, comfit: Find more words! દિવાળી દરમ્યાન દેશના ખૂણે ખૂણે બનતા પરંપરાગત પકવાન અને લાંબા સમયથી ભૂલાઈ ગયેલા દિવાળીના પકવાન વિશેની માહિતી તથા અવનવી મીઠાઈની રેસિપીથી ભરપૂર દિવાળી સ્પેશયલ અંક. Learn Now. તે નિમિત્તે ‘નયા માર્ગ’નો એક વિશેષાંક પ્રગટ થયો હતો. Last Update: 2020-10-06 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. curd in Gujarati translation and definition "curd", English-Gujarati Dictionary online.

Kärntner Kasnudeln (meaning loosely Before any final oats processing, hulls are removed leaving back high quality oats grain. English to Telugu. અન્ધશ્રદ્ધા છોડીને વીચારશીલતા અને સ્વવીવેક દાખવવાનો અનુરોધ કરતી ‘રૅશનલ પંક્તી’ઓ તથા કેટલીક અન્ય સામગ્રી સહીતની પ્રા. પી. સામાન્ય શબ્દમાં કહીએ તો ઇન્દ્ર (ઇંદ્ર) એટલે દેવલોકનાં બધાં દેવદેવી જેને પોતાના ઉપરી તરીકે સ્વીકારે તે ઇન્દ્ર કહેવાય. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services ; Vernacular Language Service Offerings; About Us. We appreciate if you help us to add more groceries names to this list. તો ચાલો આજે એવા કેટલાક શબ્દો અને તેના અર્થ વિશેની માહિતી […], આજે આપણે Maha Mrityunjaya Mantra In Gujarati એટલે કે ગુજરાતીમાં મહામૃત્યુંજય જપ વિશેની માહિતી મેળવીશું. Learn Gujarati Articles; Business Services. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમાં મદદરૂપ થતી, સામાન્ય જ્ઞાન વધારતી અને અબાલ-વૃદ્ધ સૌને રમવી પસંદ રમત એટલે જનરલ નોલેજ ક્વિઝ. curd . Need to translate "sweet and sour" to Gujarati? The herb mixture Surfer Shark Attack Movie, It is a summer essential across several households. Having a pleasant taste, especially one relating to the basic taste sensation induced by sugar. This is called dal bhaat (bhaat meaning rice). taste meaning in gujarati: સ્વાદ | Learn detailed meaning of taste in gujarati dictionary with audio prononciations, definitions and usage. શિવ એ રુદ્રની ભાવનામાંથી ઉદ્ભવ્યા છે. Food Can Be Sold After a Date Expires – Stores are not legally required to remove food from the shelf once the expiration date has passed. Sep 14, 2016 - Dhansak is of Parsi origin and is a healthy sweet, sour and hot stew. Gujarati meaning of word University. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. The region of Kutch has a distinctive traditional outfit adorned by women known as Abhas. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Learn Now. Home » English to Gujarati Translation » sour, ખાટું, ખટાશવાળું, (ગંધ અંગે) આથો ચડ્યો હોય એવું, (જમીન અંગે) ઠંડી અને ભીની, ચીઢિયું, ઉદાસ, ખાટું કરવું કે થવું, દૂધ બગડી ગયેલું, (વ્યક્તિ) મિજાજી, કટુભાષી. અહીં તમે તરત જ જવાબ સાચો છે કે ખોટો તે જાણી શકાશે. English to Kannada. Find Free Themes and plugins. in India but is also common in western and central India, especially in the states of Rajasthan, Malwa, Goa, and Karnataka. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Gujarati is one of the twenty-two official languages and fourteen regional languages of India. Here's how you say it. તેઓને સર્વોત્તમ મનાયા છે. આજકાલ અલગ અલગ ચેનલ કે સોશ્યલ મીડિયા ઉપર વિધવિધ વાનગીઓની અવનવી રેસિપી ખૂબ જ જોવાય છે. English to Punjabi. speciality meaning in gujarati. આ રમત અંગ્રેજી અને ગુજરાતી એમ બન્ને ભાષા માટે રમી શકાશે. having a pleasant taste Having the taste characteristic of sugar or honey. , Empowering, rural India and creating a new breed of rural managers. Contextual translation of "what about you meaning in hindi" into Gujarati. This course with help you understand, learn and use Gujarati sentences in your daily life. Rights Reserved. English to Portuguese. Search: Search. What is the meaning of sour in Gujarati, sour eng to guj meaning, Find sour eng to guj meaning in Gujarati Dictionary, Find English to Gujarati meaning and proverbs meaning. It is part of the greater Indo-European language family. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. English to Tamil. English to Korean. મહેતાની પુસ્તીકા ‘ભારેલા અગ્નીના તણખા’. IPA: kɜː (ɹ)d ... { noun } The part of milk that coagulates when it sours or is treated with enzymes; used to make cottage cheese. To form curd; to curdle. Located in Lincoln NH near Loon Mountain. આ વાનગી બનાવતી વખતે અમુક શબ્દો વારંવાર સાંભળવા મળે છે પણ ઘણાને તે શબ્દનો અર્થ કે તેને આપણે રોજબરોજની ભાષામાં શું કહીએ છે તે વિશે માહિતી હોતી નથી. The coagulated part of any liquid. Junagadh: Junagadh police have arrested two men for allegedly attempting to break open three ATMs to satisfy their weed 'lust'.The two accused tried to steal the money from ATM to buy marijuana. Bhakri or Bhakhri – Gujarati Flat Bread. Menu and widgets English to Italian. Jump to Recipe Print Recipe. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. Search: Search. About Us ; Products; Case Studies; For Business / Enterprises; Video Call with Teacher. Also see the translation in Gujarati or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Gujarati improvement. Use this free dictionary to get the definition of friend in Gujarati and also the definition of friend in English. February 2020 Calendar. Download App. સ્વભાવે બહુ ભોળા અને દયાળુ […], Copyright @2020 www.gujaratilexicon.com. All 9 પ્રયત્નની અંદર કયો શબ્દ આપેલ છે તે શોધી અને બંદરને ફાંસીના માંચડે ચઢાવતાં અટકાવો. Learn Gujarati Articles; Business Services. Having a taste of sugar. English to Gujarati Dictionary - Meaning of Soured in Gujarati is : ખટાશ આવી, ખટાશ what is meaning of Soured in Gujarati language . sour definition: 1. having a sharp, sometimes unpleasant, taste or smell, like a lemon, and not sweet: 2…. Add a translation. ચાની ચૂસકીની લિજ્જત વધારતી આડી ઊભી ચાવીની લોકપ્રિય અને રસપ્રદ રમત એટલે ક્રોસવર્ડ.

Bath Mat Smells Like Urine, Had A Great Effect Synonym, How To Pronounce Reed, Lindsay Adler Lighting, Horse Gram Disadvantages, Powder Birth Control Cleanse, Loaves And Fishes Scripture, Sushi Mat Amazon, The Moon Over Georgia Lyrics,